Επιβάτης

Όροι και Προϋποθέσεις

Οι υπηρεσίες Τaxaki παρέχονται με συγκεκριμένους όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν μια συμφωνία δεσμευτικού χαρακτήρα ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία Digital Academy. Παρακαλούμε να μελετήσετε με προσοχή το παρακάτω κείμενο και να χρησιμοποιήσετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες Taxaki μόνο εφόσον είστε σύμφωνοι με τους παρόντες όρους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος βρίσκουν εφαρμογή στο σύνολο των υπηρεσιών μας με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Εγκαθιστώντας στο τερματικό σας και χρησιμοποιώντας το σχετικό λογισμικό Taxaki συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους όρους που ορίζονται στο παρόν κείμενο και ότι τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που δεν είστε σύμφωνοι με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις και δεν διατίθεστε να δεσμευτείτε από αυτούς, παρακαλείσθε να μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή ή να την διαγράψετε άμεσα και να μην χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο από καμία συσκευή.

Οι παρόντες όροι είναι δυνατόν να τροποποιηθούν κατά καιρούς και τίθενται σε άμεση ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Αμέσως μετά την τροποποίηση των όρων, οι οποίοι είναι πάντα διαθέσιμοι εδώ, απαιτείται η αποδοχή τους για τη χρήση του λογισμικού.

Η εταιρεία Digital Academy, ως νόμιμος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Τaxaki και του σχετικού Λογισμικού, το παρέχει αποκλειστικά για προσωπική και όχι εμπορική χρήση από τους Επιβάτες, με την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που αναφέρονται παρακάτω.

1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • • «Εταιρεία» : η εταιρεία Digital Academy, η οποία παρέχει στους Επιβάτες τις υπηρεσίες Τaxaki και εκτελεί την επεξεργασία των Δεδομένων των Επιβατών για λογαριασμό των Οδηγών,
 • • «Επιβάτης»: το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την εφαρμογή «Taxaki» για το κινητό τηλέφωνο ή μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για να «καλέσει» ταξί,
 • • «Λογισμικό»: η εφαρμογή «Taxaki» για το κινητό ή για το διαδίκτυο, που ανήκει στην Εταιρεία και χρησιμοποιείται από τον Επιβάτη ώστε να «καλέσει» ταξί,
 • • «Οδηγός»: οι οδηγοί ιδιωτικής μίσθωσης (ταξί), οι οποίοι, για την εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς των επιβατών τους, χρησιμοποιούν την εφαρμογή «Taxaki» και έχουν αναθέσει στην Εταιρεία την εκτέλεση της επεξεργασίας των Δεδομένων των Επιβατών τους,
 • • «Χρήστης»: κάθε χρήστης του Λογισμικού
 • • «Υπηρεσίες Taxaki» : οι υπηρεσίες που παρέχονται στους Επιβάτες και περιλαμβάνουν την άδεια εγκατάστασης και χρήσης του Λογισμικού για να «καλέσουν» ταξί με την εφαρμογή για το κινητό τηλέφωνο ή μέσω της παρούσας ιστοσελίδας,
 • • «Υπηρεσίες ταξί» : οι υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχονται από τους Οδηγούς στους Επιβάτες.
 • • «Δεδομένα»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Επιβατών που παρέχονται από τον Οδηγό ως υπεύθυνο επεξεργασίας ή συλλέγονται από την Εταιρεία ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Οδηγού ως υπεύθυνου επεξεργασίας.

2. Αντικείμενο των υπηρεσιών του Taxaki

Το Taxaki είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας, μέσω της οποίας οι Οδηγοί που είναι συνδεδεμένοι μπορούν να λάβουν εντολές μετακίνησης άμεσα από Επιβάτες που ενδιαφέρονται για ταξί. Πιο συγκεκριμένα το Λογισμικό:

 • • έρχεται σε επαφή με τους Oδηγούς ταξί που βρίσκονται κοντά στους Επιβάτες
 • • κάνει επιλογή ανάμεσα στους Οδηγούς που είναι άμεσα διαθέσιμοι
 • • επιτρέπει στους Επιβάτες να διαλέξουν οι ίδιοι Οδηγό ταξί.

Προσοχή! Η Εταιρεία δεν αποτελεί ιδιωτικό φορέα μίσθωσης ή μεταφοράς ή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως μεσάζοντας ανάμεσα στον Οδηγό ταξί και τον Επιβάτη και, από τη στιγμή που ο Επιβάτης κάνει κράτηση μέσω του Λογισμικού, κάθε δέσμευση αφορά στην έννομη σχέση του με τον Οδηγό ταξί με τον οποίο έχει γίνει κράτηση. O Οδηγός είναι υπεύθυνος να προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς, οι οποίες μπορεί να διευκολύνονται και να προγραμματίζονται μέσω της υπηρεσίας «Taxaki».

Το Λογισμικό παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εύρεση υπηρεσιών ταξί και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα των υπηρεσιών μεταφοράς που προσφέρει ο κάθε Οδηγός ταξί στον Επιβάτη. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις υπηρεσίες ταξί που παρέχονται στον Επιβάτη από τον Οδηγό.

Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί για το επίπεδο των υπηρεσιών ή τη βαθμολογία του κάθε χρήστη, ούτε μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια, την ορθότητα καθώς και την πληρότητα των στοιχείων και των πληροφοριών που εμφανίζονται στο Λογισμικό.

3. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Οδηγός φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα στοιχεία και τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο Λογισμικό και είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Επιβατών του για την εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς τους και για την αρτιότερη εξυπηρέτησή τους με τη χρήση του Λογισμικού. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία, ως εκτελούσα την επεξεργασία, επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για λογαριασμό και καθοδηγούμενη από τον Οδηγό, ο οποίος καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ΓΚΠΔ) και τον ν.4624/2019, όπως ισχύει.

Ο Οδηγός, για την εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς των Επιβατών και για την αρτιότερη εξυπηρέτησή τους, συλλέγει και επεξεργάζεται Δεδομένα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΣκοπός της επεξεργασίας
Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας(π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail κ.λπ.)Καταγραφή των στοιχείων για μετέπειτα επικοινωνία με τον επιβάτη
Δεδομένα τοποθεσίαςΚαταγραφή για εύκολη μελλοντική μετάβαση για παραλαβή του επιβάτη
Στοιχεία ιστορικού διαδρομώνΚαταγραφή για εύκολη επιβεβαίωση της διαδρομής που ακολουθήθηκε και έλεγχος του κομίστρου

Η Εταιρεία επεξεργάζεται και διατηρεί τα Δεδομένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες και εντολές του Οδηγού. Τα Δεδομένα υπόκεινται στις ακόλουθες δραστηριότητες επεξεργασίας: συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, αναζήτηση, διαβίβαση, χρήση, διαβίβαση, περιορισμός, διαγραφή.

Η διάρκεια διατήρησης των Δεδομένων καθορίζεται από την υποχρέωση διατήρησης που επιβάλλει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις υπηρεσίες που παρέχει ο Οδηγός, λαμβανομένων υπόψη των αρχών του άρθρου 5 του ΓΚΠΔ, καθώς και από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις αστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις. Η Εταιρεία, σύμφωνα με υπόδειξη του Οδηγού, διαγράφει ή του επιστρέφει όλα τα Δεδομένα μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας. Είναι δυνατή η παρέκταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των Δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων, εκπληρώσεως συμβατικών υποχρεώσεων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή σε περίπτωση που επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία ή σε συμμόρφωση με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών.

Η Εταιρεία λαμβάνει και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο προστασίας των Δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια. Η επεξεργασία των Δεδομένων λαμβάνει χώρα από τους εξουσιοδοτημένους εργαζομένους της Εταιρείας, και από κάθε άλλο υπεργολάβο που είναι δυνατόν να προσλαμβάνει και θα έχει την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται Δεδομένα (εργαζόμενοι και προστιθέμενοι) έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας, επεξεργάζονται τα Δεδομένα μόνο για τους ως άνω σκοπούς, γνωρίζουν και τηρούν τις εντολές του Οδηγού, συμμορφώνονται με τον ΓΚΠΔ, και ότι κάθε άλλος εκτελών την επεξεργασία που συμμετέχει στην εκτέλεση της επεξεργασίας φέρει επαρκείς εγγυήσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων επεξεργασίας Δεδομένων.

Η Εταιρεία εφαρμόζει και τηρεί γραπτή Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην οικεία ιστοσελίδα www.taxaki.com , γνώση της οποίας έχει λάβει ο Οδηγός.

Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών «Taxaki», η Εταιρεία οφείλει εντός 24 ωρών από τη γνώση της παραβίασης των Δεδομένων να ενημερώσει κατ’ άρθρο 33 του ΓΚΠΔ τον Οδηγό και να παρέχει πληροφορίες και αρωγή, που είναι δυνατό να παρασχεθούν, σχετικά με τη φύση της παραβίασης, τα Δεδομένα που επηρεάστηκαν, μέτρα που είναι δυνατό να ληφθούν για την αντιμετώπιση της παραβίασης, την άμβλυνση των πιθανών συνεπειών, καθώς επίσης και συνεργάζεται, κατά το δυνατόν, με τον Οδηγό για κάθε τυχόν περαιτέρω διαδικασία που θα απαιτηθεί.

Ο Επιβάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία για λογαριασμό του Οδηγού: δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα εναντίωσης. Για κάθε επικοινωνία αναφορικά με τα δικαιώματα της παρούσης ο Επιβάτης αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gdpr@taxaki.com, και ενημερώνεται αναφορικά με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας από τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας www.dga.gr

4. Χρεώσεις

Οι Υπηρεσίες Taxaki είναι εντελώς δωρεάν και δεν υπάρχουν κρυφές ή επιπλέον χρεώσεις για την κράτηση της διαδρομής που έχει επιλέξει ο Επιβάτης. Ο Επιβάτης πληρώνει απευθείας τον Οδηγό. Εάν επιθυμεί να πληρώσει μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών POS, ο Επιβάτης πληρώνει στο μηχάνημα POS που διαθέτει ο Oδηγός.

5. Εγγραφή και χρήση λογισμικού

Για τη χρήση των Υπηρεσιών Τaxaki απαιτείται εγγραφή.

Άτομα τα οποία δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα δεν μπορούν να εγγραφούν καθώς όσοι δεν πληρούν τα όρια ηλικίας απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Taxaki. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός Επιβάτη στο Τaxaki έχει ακυρωθεί μόνιμα ή προσωρινά για τους παραπάνω λόγους, δεν είναι εφικτό να εγγραφεί ξανά.

Ο Επιβάτης που επιθυμεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών Taxaki θα πρέπει προηγουμένως να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του, ο Επιβάτης συμφωνεί με τα ακόλουθα:

 • 1. Να δίνει ακριβείς και αληθείς πληροφορίες, τις οποίες επιτρέπεται να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς από τον Οδηγό. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς, η έγγραφή του Επιβάτη ακυρώνεται και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση του Λογισμικού.
 • 2. Να απέχει από τη δυσφήμηση της Εταιρείας.
 • 3. Να μην κάνει χρήση του Λογισμικού που είναι πιθανό να το βλάψει ή να το κάνει λιγότερο αποτελεσματικό.
 • 4. Να μη δοκιμάσει να εισέλθει σε λογαριασμούς άλλων χρηστών.
 • 5. Να μην διαδίδει περιεχόμενο που μπορεί να είναι άσεμνο, απειλητικό, δυσφημιστικό ή ακόμα και ενοχλητικό για συγκεκριμένα άτομα ή ομάδα ανθρώπων με βάση κοινωνικά, φυλετικά ή άλλα κριτήρια.
 • 6. Να μην μεταφέρει αρχεία που μπορεί να είναι επιβλαβή (ιοί, trojans).
 • 7. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το είδος και το περιεχόμενο των συνομιλιών και των στοιχείων του κάθε χρήστη. Σε περίπτωση που ο Επιβάτης θέλει να αναφέρει και να παραπονεθεί σχετικά με κάποιον χρήστη, δύναται να το πράξει είτε μέσα από την εφαρμογή Taxaki, είτε μέσα από την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dga.gr.
 • 8. Να τηρεί τους νόμους του κράτους στο οποίο βρίσκεται κατά τη χρήση του Taxaki.
 • 9. Να αποδίδει ολόκληρο το πόσο για τις υπηρεσίες που του παρέχει ο εκάστοτε Οδηγός ταξί.
 • 10. Να σέβεται τον Οδηγό ταξί που του συστήνεται μέσω του Λογισμικού.
 • 11. Σε περίπτωση που παραβιάσει τους παρόντες όρους, να αποζημιώσει την Εταιρεία.
 • 12. Να μη χρησιμοποιεί προσβλητικά και άκομψα ψευδώνυμα.
 • 13. Να μην κάνει χρήση καταχρηστική χρήση του Λογισμικού προκειμένου να προκαλέσει αναστάτωση ή ταλαιπωρία.
 • 14. Η χρήση του Λογισμικού Taxaki μέσω κινητού ενδέχεται να επιβαρύνει τον Επιβάτη με την καταβολή τέλους στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιεί και το οποίο αφορά σε υποχρέωση του Επιβάτη.
 • 15. Ο μόνος υπεύθυνος για τη διατήρηση του απορρήτου κωδικού πρόσβασής του Επιβάτη είναι ο ίδιος. Αν γίνει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του, ο Επιβάτης πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την Εταιρεία στο contact@taxaki.com ή στο τηλέφωνο 2103003530.
 • 16. Για να προχωρήσει σε συμφωνία με έναν Οδηγό ταξί, ο Επιβάτης πρέπει αρχικά να επικοινωνήσει μαζί του και στη συνέχεια να περιμένει τη θετική του απάντηση. Σε περίπτωση που ο Οδηγός δεχτεί την εντολή του Επιβάτη αλλά ο Επιβάτης αλλάξει γνώμη και επιθυμεί να ακυρώσει την εντολή, επιβάλλεται να γίνει ακύρωση με ειδικές ενέργειες μέσω των υπηρεσιών Taxaki. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αποτυχία στην παροχή υπηρεσιών μεταξύ Οδηγού ταξί και Επιβάτη.
 • 17. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην παροχή υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τον Επιβάτη. Αν επέλθει ζημία στον Επιβάτη από κάποια τροποποίηση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία.

6. Απαγορευμένες Χρήσεις

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταπώληση, η χρήση, η παρακολούθηση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η λήψη ή η διάθεση μέσω άλλων συνδέσμων οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου του Λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό.

7. Βαθμολογία και σχόλια

Οι Επιβάτες είναι εκείνοι που αξιολογούν και βαθμολογούν τις υπηρεσίες ταξί που τους παρέχονται κάθε φορά και επιβάλλεται να είναι αντικειμενικοί.

Οι Επιβάτες που προβαίνουν σε αξιολόγηση ενημερώνονται και αποδέχονται, δίνοντας ρητή συγκατάθεση όταν τους ζητηθεί, ότι το σχόλιό τους είναι δυνατόν να:

 • • ανέβει στη σελίδα του Λογισμικού ώστε να ενημερώσει τους μελλοντικούς επιβάτες σχετικά με την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών του εκάστοτε Οδηγού ταξί
 • • χρησιμοποιηθεί στο Λογισμικό ή και σε άλλες πλατφόρμες (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικές προσφορές, κ.ά.) για τη βελτίωση και την προβολή των υπηρεσιών Taxaki.

Οι Επιβάτες δύνανται ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν τη διαγραφή της αξιολόγησης και του σχολίου τους, το οποίο έχει κατά τα ως άνω χρησιμοποιηθεί, απευθύνοντας σχετικό αίτημα στο gdpr@taxaki.com.

Η Εταιρεία δύναται να αφαιρέσει ή ακόμα και να αρνηθεί την ανάρτηση σχολίων Επιβατών, εφαρμόζοντας τις οδηγίες των Οδηγών και την κείμενη νομοθεσία.

8. Αποποίηση ευθύνης

Η Εταιρεία συστήνει τους Επιβάτες σε Οδηγούς για σκοπούς μεταφοράς και ρητά δηλώνει ότι δεν έχει προηγηθεί διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας, της νομιμότητας ακόμα και της ικανότητας του κάθε Οδηγού. Για τον λόγο αυτό ρητά αναγνωρίζεται ότι ο Επιβάτης δεν δύναται να απαιτήσει από την Εταιρεία οποιαδήποτε ευθύνη ή ζημιά που προκύπτει από την σχέση του με τον Οδηγό. Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται καθ’ οινδήποτε τρόπο στη διαχείριση των πληρωμών μεταξύ των Επιβατών και των Οδηγών. Η ευθύνη σχετικά με τις αποφάσεις που παίρνει ο Επιβάτης κατά την συνδιαλλαγή με τον Οδηγό βαρύνει αποκλειστικά τον Επιβάτη. Με την αποδοχή της παροχής των υπηρεσιών ταξί, ο Επιβάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν έχει καμία ανάμειξη στη συμβατική σχέση μεταξύ του Οδηγού και του Επιβάτη.

9. Λήξη

Ο Επιβάτης ουδεμία υποχρέωση φέρει να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία Taxaki και δύναται να παύσει τη χρήση της και να προβεί στην κατάργηση του λογαριασμού του και στην απεγκατάσταση του Λογισμικού από τη συσκευή του ανά πάσα στιγμή.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει την παροχή υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τον Επιβάτη. Αν επέλθει ζημία στον Επιβάτη από την παύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία.

Η Εταιρεία δύναται μονομερώς να αναστείλει τη λειτουργία προσωρινά ή να καταργήσει μόνιμα τον λογαριασμό του χρήστη όταν:

 • • ο χρήστης Επιβάτης παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους
 • • η Εταιρεία εντοπίζει βλάβες στην ίδια, στους Οδηγούς ή σε τρίτους από δραστηριότητες του χρήστη Επιβάτη.

Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής ή κατάργησης του λογαριασμού του κατά τα ως άνω, ο Επιβάτης δε δύναται να αξιώσει καμία αποζημίωση από την Εταιρεία.

10. Πνευματική ιδιοκτησία

Το Λογισμικό και το λοιπό περιεχόμενο του συστήματος επικοινωνίας Τaxaki, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, προστατεύεται με δικαιώματα δημιουργού ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που ανήκουν στην Εταιρεία, με την εξαίρεση των πνευματικών δικαιωμάτων συνεργατών της Εταιρείας ή τρίτων, όπου ρητά αναφέρεται.

Ο χρήστης υποχρεούται να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Taxaki, γνωρίζοντας ότι το Λογισμικό δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο από τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αντιγραφή, διανομή, μεταφορά οποιουδήποτε μέρους του Λογισμικού κατά παράβαση δικαιωμάτων τρίτων.

Η Εταιρεία χορηγεί στον χρήστη μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί το Λογισμικό και το σύστημα επικοινωνίας Τaxaki, για δική του μόνο προσωπική χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τις υποδείξεις και τις οδηγίες της Εταιρείας, για τον σκοπό και τη χρονική διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών.

11. Συντήρηση και Υποστήριξη

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να υποστηρίξει, να αναβαθμίσει, να συντηρήσει και να τροποποιήσει το Λογισμικό ή τμήμα αυτού. Η Εταιρεία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αναβαθμίσει την εφαρμογή και την ηλεκτρονική της έκδοση που υποστηρίζεται από το κινητό ή τον υπολογιστή του Επιβάτη. Ο Επιβάτης συμφωνεί με τις ως άνω ενέργειες τις Εταιρείας προκειμένου να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Taxaki.

12. Εκχώρηση

Ο Επιβάτης δεν δύναται να εκχωρήσει την παρούσα χωρίς την έγκριση της Εταιρείας. Η παρούσα μπορεί να ανατεθεί χωρίς τη συγκατάθεση του Επιβάτη από την Εταιρεία σε (i) μητρική ή θυγατρική εταιρεία, (ii) αγοραστή ενεργητικού, ή (iii) διάδοχο από συγχώνευση. Οποιαδήποτε προσπάθεια εκχώρησης ενάντια στα όσα αναφέρει τον παρόν άρθρο είναι άκυρη.

13. Διάφορα

Τίποτα στους όρους χρήσης δεν αποτελεί σχέση συνεταιρισμού, αντιπροσωπείας, franchise, ή σύμβαση εργασίας μεταξύ των μερών.

Ο Επιβάτης εξακολουθεί να δεσμεύεται ως προς τους παρόντες όρους, ακόμα κι αν κάποιος εξ αυτών καταστεί άκυρος. Στην περίπτωση ακυρότητας όρου, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία. Θα προσπαθήσουμε κατά το μέγιστο να λύσουμε οποιαδήποτε διαφορά προκύψει. Αν επιθυμείτε να κινηθείτε δικαστικά εναντίον μας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

14. Πολιτική Απορρήτου

Για την Εταιρεία είναι πολύ σημαντική η προστασία του απορρήτου σας. Για τον λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει Πολιτική Απορρήτου που καλύπτει την συλλογή, την αξιοποίηση, την μεταβίβαση και αποθήκευση των πληροφοριών σας, την οποία θα βρείτε στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας www.taxaki.com.

Μελετήστε τις πρακτικές απορρήτου μας και ενημερώστε μας για τυχόν απορίες.